1. (Định nghĩa) Trong các Điều khoản và Điều kiện Chuẩn này, “Người bán” có nghĩa là TorcStark và “Người mua” có nghĩa là người được mô tả là khách hàng trong bất kỳ Báo giá hoặc Đơn hàng nào. Mọi tham chiếu đến “người” đều bao gồm một công ty. Bất kỳ tham chiếu nào đến “Hàng hóa” là Hàng hóa được Người bán bán cho Người mua theo sự chấp nhận của Người mua đối với một Đơn đặt hàng hoặc Báo giá như Hàng hóa được mô tả trong đó. Tham chiếu đến “Đơn đặt hàng” là tham chiếu đến Đơn đặt hàng do Người mua đặt với Người bán để mua Hàng hóa. Tham chiếu đến “Báo giá” là một Báo giá do Người bán đưa ra mô tả và số lượng của Hàng hóa và giá mà họ sẽ bán Hàng hóa đó với số lượng đó cho Người mua. Tham chiếu đến “Thông số kỹ thuật của Người bán” là tham chiếu đến hướng dẫn sử dụng cụ thể áp dụng cho bất kỳ mặt hàng cụ thể nào của Hàng hóa. Tham chiếu đến “Điều khoản và điều kiện tiêu chuẩn” là tham chiếu đến các Điều khoản và điều kiện tiêu chuẩn này.

2. (Toàn bộ Hợp đồng) Các Điều khoản và Điều kiện Tiêu chuẩn này chứa đựng thỏa thuận hoàn chỉnh giữa Người bán và Người mua. Không thay đổi hoặc sửa đổi bất kỳ điều khoản hoặc điều kiện nào trong tài liệu này sẽ có giá trị ràng buộc trừ khi được ký kết bằng văn bản của mỗi bên.

3. (Giới hạn trách nhiệm) Người bán không đại diện và không đưa ra bảo đảm rõ ràng hoặc ngụ ý đối với Hàng hóa trừ khi được nêu trong các Điều khoản và Điều kiện Tiêu chuẩn này, hoặc trong bất kỳ luật nào (trong đó không thể loại trừ các bảo đảm đó) hoặc Thông số kỹ thuật của Người bán đối với những Hàng hóa đó. Cụ thể, nhưng không giới hạn tính tổng quát của những điều đã nói ở trên, Người bán không đảm bảo rằng Hàng hóa phù hợp cho bất kỳ mục đích cụ thể nào, ngoài mục đích được nêu ở đây hoặc trong đặc điểm kỹ thuật cho Hàng hóa đó. Điều này được áp dụng bất kể người mua có thông báo cho Người bán hay không.

4. (Bao gồm các điều khoản bị loại trừ) tất cả các điều khoản đảm bảo đối với hàng hoá, bất kỳ điều luật nào hai bên có thể thoả thuận hợp pháp để loại trừ đều bị loại trừ. Theo bất kỳ bảo đảm ngụ ý nào không thể loại bỏ hoặc giới hạn, Người mua đồng ý rằng Người bán đang và sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát dưới bất kỳ hình thức nào (bao gồm, nhưng không giới hạn, trách nhiệm pháp lý đối với tổn thất do hậu quả) phát sinh từ việc mua bán về Hàng hóa hoặc việc sử dụng chúng và cho dù phát sinh từ bất kỳ hành động nào, nhầm lẫn hoặc sai xót (bao gồm bất kỳ hành động cẩu thả hoặc thiếu sót nào) của Người mua.

5. (Giới hạn các điều khoản ngụ ý) Nếu không thể loại trừ bất kỳ điều khoản ngụ ý nào, trách nhiệm pháp lý của Người bán được giới hạn trong phạm vi được cho phép bởi Đạo luật Thông lệ Thương mại. Riêng về mặt này; Người bán có thể toàn quyền quyết định trong trường hợp Hàng hóa thay thế Hàng hóa hoặc cung cấp Hàng hóa tương đương, sửa chữa Hàng hóa hoặc thanh toán cho Người mua chi phí thay thế Hàng hóa hoặc mua lại Hàng hóa tương đương hoặc trả cho Người mua chi phí sửa chữa Hàng hóa .

6. (Khiếu nại vi phạm) Theo điều khoản 8, mọi khiếu nại về vi phạm hợp đồng phải được Người mua bắt đầu trong vòng một năm kể từ ngày giao Hàng.

7. (Địa điểm giao hàng) Trừ khi có quy định khác; việc giao Hàng sẽ được thực hiện tại kho của Người bán, nơi Hàng hóa được lưu trữ.

8. (Bảo hành) Người bán đảm bảo rằng Hàng hóa mà họ bán dưới thương hiệu “TorcStark” sẽ không có lỗi sản xuất và vật liệu trong thời gian ba năm kể từ ngày bán. Trong trường hợp của tất cả các Hàng hóa khác, Người bán đảm bảo rằng Hàng hóa sẽ không có lỗi sản xuất và vật liệu trong thời hạn một năm kể từ ngày bán. Bảo hành này không áp dụng cho bất kỳ khiếm khuyết, hư hỏng hoặc sửa chữa nào đối với Hàng hóa khi mà khiếm khuyết, hư hỏng hoặc sửa chữa đó là hậu quả trực tiếp hoặc gián tiếp của bất kỳ sửa đổi nào đối với Hàng hóa, sử dụng sai Hàng hóa hoặc tai nạn khiến Hàng hóa bị hư hỏng. Việc lạm dụng Hàng hóa sẽ bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ việc sử dụng Hàng hóa nào nằm ngoài Thông số kỹ thuật của Người bán. Bảo hành này sẽ chỉ bắt buộc Người bán, theo quyết định tuyệt đối của Người bán sửa chữa Hàng hóa, thay thế Hàng hóa hoặc cung cấp cho Người mua các bộ phận cần thiết để sửa chữa Hàng hóa. Tất cả các chi phí vận chuyển đến và đi từ xưởng được chỉ định của Người bán sẽ do Người mua chịu.

9. (Hàng hóa bị loại trừ) Người bán không bảo đảm cho Người mua đối với Hàng hóa bị loại trừ. Cả hai bên đều thừa nhận rằng đây là những vật phẩm tiêu hao cần thay thế định kỳ, tần suất thay thế tùy thuộc vào việc sử dụng.

10. (Báo giá) Tất cả các mức giá do Người bán báo giá là để Người mua chấp nhận ngay lập tức và sẽ tự động mất hiệu lực nếu không được chấp thuận trong vòng ba mươi ngày kể từ khi Báo giá được đưa ra và tuân theo bất kỳ điều khoản cụ thể nào được nêu trong Báo giá. Khi Người mua chấp nhận Báo giá, sẽ có một hợp đồng ràng buộc giữa Người bán và Người mua để bán những Hàng hóa là đối tượng của Báo giá và các Điều khoản và Điều kiện tiêu chuẩn này sẽ được áp dụng cho hợp đồng đó. Mọi sự chấp nhận Báo giá có thể được thực hiện qua email, fax hoặc qua đường bưu điện và sẽ được coi là thông báo khi gửi email, fax hoặc khi đăng.

11. (Đơn đặt hàng) Nếu Người mua đặt hàng cho Người bán đối với Hàng hóa được xác định trong Đơn đặt hàng đó và Đơn đặt hàng đó được Người bán chấp nhận, thì sẽ có một hợp đồng ràng buộc giữa Người bán và Người mua về việc mua và bán Hàng hóa đó và các Điều khoản và Điều kiện Tiêu chuẩn này sẽ áp dụng cho hợp đồng đó. Giá áp dụng sẽ là giá có trong bất kỳ bảng giá hiện hành nào được Người bán công bố cho Hàng hóa đó. Nếu không có bảng giá hiện tại cho những Hàng hóa đó, giá sẽ là giá do Người bán chỉ định khi chấp nhận Đơn đặt hàng. Mọi sự chấp nhận có thể được thực hiện qua email, fax hoặc qua đường bưu điện và sẽ được coi là thông báo khi gửi email, fax hoặc khi được đăng lên.

12. (Giá cả và thanh toán) Người mua phải thanh toán cho Hàng hóa theo các điều khoản thanh toán được quy định trong hóa đơn thuế của Người bán và trong thời gian quy định trong đó để thanh toán (ngày đến hạn). Trừ khi có quy định khác trong Hóa đơn Thuế, tất cả Hàng hóa phải được thanh toán trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày Lập Hóa đơn Thuế. Nếu Hàng hóa không được thanh toán vào ngày đến hạn, Người bán có thể tạm dừng tất cả các giao hàng khác cho đến khi việc thanh toán đó được thực hiện. Người bán cũng có thể thay đổi các điều khoản thanh toán đối với tất cả các lần giao Hàng hóa khác, bao gồm cả việc yêu cầu thanh toán trước khi giao hàng.

13. (Lãi suất) Người bán có thể tính lãi đối với tất cả các khoản tiền mà Người mua không thanh toán theo Hóa đơn thuế của Người bán. Tiền lãi sẽ được tính hàng ngày kể từ ngày đến hạn thanh toán cho đến ngày nhận được tiền với lãi suất 1% / tháng.

14. (Quyền lưu giữ) Cho đến khi Hàng hóa được thanh toán, Người bán sẽ có quyền lưu giữ đối với tất cả tài sản của Người mua sau đó thuộc quyền sở hữu của Người bán.

15. (Tài sản trong Hàng hóa) Người mua thừa nhận rằng quyền sở hữu trong Hàng hóa do Người bán giao cho Người mua không và sẽ không chuyển cho Người mua cho đến khi Người bán nhận được đầy đủ thanh toán cho Hàng hóa đó. Mặc dù quyền sở hữu Hàng hóa đó chưa được chuyển cho Người bán, nhưng rủi ro về bất kỳ thiệt hại hoặc hư hại nào đối với Hàng hóa sẽ chuyển cho Người mua khi giao Hàng hóa cho Người mua hoặc người vận chuyển do Người mua chỉ định. Người mua cam kết giữ Hàng hóa được xác định rõ ràng là tài sản của Người bán và tách biệt với bất kỳ hàng hóa nào khác cho đến khi chúng được thanh toán. Người mua có thể giao dịch, bán hoặc trao đổi với Hàng hóa trong quá trình kinh doanh bình thường với điều kiện Người mua tiếp tục tuân thủ các Điều khoản và Điều kiện Tiêu chuẩn này.

16. Nếu Người mua không thanh toán cho Người bán hàng hóa vào ngày đến hạn thì ngoài tất cả các biện pháp khắc phục khác mà Người bán có thể áp dụng, Người bán có thể chiếm lại quyền sở hữu Hàng hóa và vì mục đích đó, Người bán và đại diện của Người bán được ủy quyền hoàn toàn Người Mua đến bất kỳ cơ sở nào mà Hàng hóa có thể được lưu trữ hoặc đặt để chiếm lại quyền sở hữu và đưa chúng ra khỏi cơ sở đó. Người mua bồi thường cho Người bán bất kỳ tổn thất, trách nhiệm pháp lý hoặc thiệt hại nào mà nó có thể trực tiếp hoặc gián tiếp phải gánh chịu do hậu quả của việc chiếm hữu Hàng hóa.

17. (Cước phí và Vận chuyển) Giá của Hàng hóa bao gồm tất cả các chi phí đóng gói thông thường nhưng không bao gồm cước phí và vận chuyển Hàng hóa từ kho của Người bán đến địa điểm giao hàng được chỉ định của Người mua. Nếu Người mua yêu cầu sử dụng bất kỳ bao bì cụ thể nào, Người mua phải chịu chi phí cho việc đóng gói đó.

18. (Giao hàng khẩn cấp) Nếu cần giao hàng gấp, Người mua phải chịu mọi chi phí liên quan đến việc tạo điều kiện cho việc giao hàng khẩn cấp, bao gồm (không giới hạn) tất cả các chi phí vận chuyển và chuyển phát khẩn cấp và tất cả các chi phí ngoài giờ (nếu có) bởi người bán hàng.

19. (Trì hoãn) Trong khi Người bán sẽ nỗ lực hết sức để giao Hàng hóa vào bất kỳ ngày hoặc giờ cụ thể nào trong Báo giá hoặc Đơn đặt hàng, Người bán không và sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường hoặc thiệt hại cho Người mua hoặc bất kỳ người nào khác người gây ra bởi bất kỳ sự chậm trễ nào trong việc giao Hàng vào bất kỳ ngày hoặc giờ cụ thể nào được nêu trong Báo giá hoặc Đơn đặt hàng mà ngày hoặc giờ mà Người mua thừa nhận chỉ là ước tính. Người Mua không thể hủy bỏ hợp đồng này vì bất kỳ sự chậm trễ nào trong việc giao Hàng hóa nếu Hàng hóa được giao trong vòng bốn mươi lăm ngày, kể từ ngày giao hàng nêu trong Báo giá hoặc Đơn đặt hàng hoặc khi việc giao hàng chậm trễ là do bất kỳ trường hợp nào nằm ngoài tầm kiểm soát hợp lý của Người bán.

20. (Khiếu nại về lỗi) Người mua sẽ được coi là đã kiểm tra Hàng hóa và tự hài lòng về chủng loại, chất lượng, số lượng, khả năng bán được và tính phù hợp cho mục đích. Tất cả các khiếu nại về khiếm khuyết của chất lượng, tính phù hợp cho mục đích, khả năng bán được hoặc sự thiếu hụt sẽ được Người mua coi là loại bỏ, trừ khi được thông báo bằng văn bản cho Người bán trong vòng mười bốn ngày kể từ ngày giao Hàng hóa.

21. (Thuế và Phí) Người mua phải thanh toán cho Người bán khi họ thanh toán cho Hàng hóa tất cả các khoản Thuế Hàng hóa và Dịch vụ đối với Hàng hóa như được thể hiện trên hóa đơn thuế của Người bán.

22. (Hủy các đơn hàng chưa hoàn thành) Nếu Người mua không thanh toán bất kỳ khoản thanh toán nào trước ngày đến hạn, bất kể quyền hoặc biện pháp khắc phục nào khác mà Người bán có thể có, tạm dừng giao hàng đối với bất kỳ Đơn hàng chưa hoàn thành nào từ Người mua, đơn phương hủy bỏ mọi nghĩa vụ của Người bán về việc sau này sẽ thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào chưa được thực hiện theo bất kỳ hợp đồng nào với Người mua. Người mua sẽ mất toàn bộ quyền lợi khi có những hành động vi phạm hợp đồng hoặc gây ra bất kỳ thiệt hại hay hậu quả phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp ảnh hưởng tới người bán. Người bán có quyền từ chối cung cấp bất kỳ hàng hoá đối với người mua vi phạm những điều khoản trên.

23. (Trường hợp bất khả kháng và thiên tai) Nếu xảy ra bất kỳ sự kiện nào nằm ngoài tầm kiểm soát của Người bán hoặc do bất kỳ thảm họa tự nhiên hoặc hoàn cảnh tương tự nào khác, Người bán không thể giao Hàng hóa hoặc bất kỳ bộ phận nào trong đó, Người bán sẽ không chịu trách nhiệm cho Người mua theo bất kỳ cách nào, đối với bất kỳ trường hợp không giao Hàng hóa hoặc bất kỳ bộ phận nào của Hàng hóa.

24. (Xung đột với Điều khoản và Điều kiện Bán hàng của Người mua) Nếu Người mua có bất kỳ điều khoản và điều kiện đặc biệt nào trong đơn đặt hàng do Người mua ban hành, thì các điều khoản và điều kiện đặc biệt đó sẽ phụ thuộc vào Điều khoản và Điều kiện tiêu chuẩn này và trong phạm vi Bất kỳ sự mâu thuẫn nào đều được Người mua từ bỏ và trong bất kỳ trường hợp nào sẽ không được hiểu là các điều khoản của hợp đồng mua bán Hàng hóa. Việc chấp nhận Báo giá, việc Người mua đặt hàng hoặc trong bất kỳ trường hợp nào khác (khi không có Báo giá hoặc Đơn đặt hàng), việc Người mua chấp nhận giao Hàng hóa sẽ cấu thành sự thừa nhận của Người mua rằng các Điều khoản tiêu chuẩn này và Các điều kiện bao gồm ưu thế hơn bất kỳ điều khoản và điều kiện nào khác của Người mua, nhưng chỉ trong trường hợp chúng không phù hợp với các Điều khoản và điều kiện tiêu chuẩn này.

25. (Thông báo) Mọi thông báo theo Thỏa thuận này phải là:
A. bằng văn bản, được ký và giao cho bên được giải quyết theo địa chỉ của bên đó được nêu trong thỏa thuận này hoặc tại địa chỉ khác mà bên đó có thể thông báo bằng văn bản vào từng thời điểm;
B. có thể được cung cấp cá nhân cho bên mà nó được đề cập đến hoặc có thể được gửi qua đường bưu điện hoặc gửi bằng cách chuyển fax đến người đó.